BANNER 20.12.2022 (2)

Chính Sách SK & An Toàn LĐ

Công ty Khải Minh thực sự quan tâm đến an toàn và phúc lợi của tất cả nhân viên của chúng tôi. Khải Minh cam kết về sức khỏe và sự an toàn của người lao động và cộng đồng, phòng tránh tai nạn là yếu tố cần thiết để mọi việc vận hành hiệu quả . Ở vị trí là công ty hiện tại chúng tôi khẳng đinh rằng chìa khóa dẫn đến thành công nằm chính ở các chính sách an toàn, sức khỏe, môi trường mà công ty chúng tôi đã xây dựng:

 

Cng tôi sthc hin công việc ca mình phù hp vi tt ccác nh vi và quy đnh áp dng nhằm bảo vsức khonghnghip và đm bảo san toàn cho nn vn ca chúng tôi, nhng ngưi mà chúng i coi là ngun lc có giá trị nhất, gim thiểu tai nn nghnghip và tác động tim n đến vi h, Đm bảo năng sut và cht lưng trong sn xut kinh doanh.

 

Cng tôi sđóng góp vào sphát trin ca nhân viên vi tinh thn trách nhim cn thiết cho nn vn của chúng tôi bằng cách cho phép hnhn ra vtvà trách nhim ca htrong hthng thông qua các chương trình đào to chúng i stchức,

 

Cng tôi sm việc đđt đưc mc tiêu "Không có tai nn nghnghip" vi stham gia ca nn viên chúng tôi bằng cách loi bcác ri ro tiềm n và cng tôi sto ra mt môi trưng làm việc thân thin và an toàn.